Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

p ā r d o d

atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – “Saldnieki 3”, Vilgālē, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr.62600080094, kas sastāv no 6 dzīvokļu īpašumiem:

  • telpu grupa ar kadasta apzīmējumu 62600080094001001 – bērnudārzs, platība 137,2 m2; adrese: “Saldnieki 3”-1, Vilgāle, Kurmāles pag., Kuldīgas nov., LV-3332. Īpašumtiesības nostiprinātas Kurmāles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.335-1, kadastra Nr.62609000434.
  • telpu grupa 62600080094001005 – skolas telpas, platība 47,2 m2; adrese: “Saldnieki 3”-7, Vilgāle, Kurmāles pag., Kuldīgas nov., LV-3332. Īpašumtiesības nostiprinātas Kurmāles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.335-7, kadastra Nr.62609000432.
  • telpu grupa 62600080094001006 – bērnudārzs, platība 42,3 m2; adrese: “Saldnieki 3”-8, Vilgāle, Kurmāles pag., Kuldīgas nov., LV-3332. Īpašumtiesības nostiprinātas Kurmāles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.335-8, kadastra Nr.62609000433.
  • telpu grupa 62600080094001002 – dzīvoklis; platība 41,7 m2; adrese: “Saldnieki 3”-4, Vilgāle, Kurmāles pag., Kuldīgas nov., LV-3332. Īpašumtiesības nostiprinātas Kurmāles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.335-4, kadastra Nr.62609000072.
  • telpu grupa 62600080094001003 – dzīvoklis; platība 40,2 m2; adrese: “Saldnieki 3”-5, Vilgāle, Kurmāles pag., Kuldīgas nov., LV-3332. Īpašumtiesības nostiprinātas Kurmāles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.335-5, kadastra Nr.62609000113.
  • telpu grupa 62600080094001004 – dzīvoklis; platība 46,4 m2; adrese: “Saldnieki 3”-6, Vilgāle, Kurmāles pag., Kuldīgas nov., LV-3332. Īpašumtiesības nostiprinātas Kurmāles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.335-6, kadastra Nr.62609000114.

Dzīvokļu īpašumi pārdodami kā vienots atsavināmais objekts. Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacījumi pieejami izsoles noteikumos.

Nosacītā cena: 20000,00 EUR, drošības nauda: 2000,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2021. gada 18. janvārī  plkst. 13:00 un noslēdzas 2021.gada 14. februārī plkst. 23:59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 7. februārim jāiemaksā Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka Kuldīgas filiāle, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot: “Saldnieki 3”, Kurmāles pag., izsole” nodrošinājums 10% apmēra no izsolāmā objekta nosacītās cenas 2000,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē.

Samaksas nosacījumi par nosolīto objektu: piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 1 (viena) mēneša laikā pēc Izsoles organizētāja nosūtītā paziņojuma par pirkuma maksu saņemšanas dienas vai 1 (viena) mēneša laikā pēc Izsoles organizētāja nosūtītā paziņojuma par pirkuma maksu saņemšanas dienas, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, iemaksā 25% no nosolītās cenas un iesniedz Kuldīgas novada pašvaldībai iesniegumu un maksājuma uzdevumu ar lūgumu atlikušo maksājumu veikt termiņā, kas nav ilgāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nenomaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

Paziņojums par izsoli ir jāpublicē elektronisko izsoļu vietnē  https://izsoles.ta.gov.lv, Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, Kuldīgas novada laikrakstā “Kuldīgas Vēstis”, pašvaldības interneta mājas lapā www.kuldiga.lv, izliekams labi redzamā vietā pie attiecīgā nekustamā īpašuma.

Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu dome@kuldiga.lv.